1. Všeobecné ustanovenia

a) Kupujúci vykonaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve výslovne stanovené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy BARRACUDA CZ s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

b) Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len „tovar“). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje uvedené na webových stránkach promotextile.cz, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväzné údaje, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. BARRACUDA CZ s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:
– bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
– vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území ČR a EÚ
– vybavený českými návodmi na obsluhu, záručnými listami a zoznamami opravární vykonávajúcich pozáručný servis, pokiaľ je to pre daný druh tovaru obvyklé

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o zaplatení tovaru v plnom rozsahu. Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim je osoba, ktorá preberá tovar, povinná preukázať sa splnomocnením od kupujúceho vystaveným na meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.

4. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Na uzavretie kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

b) Predávajúci je v závislosti od charakteru obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) vždy oprávnený žiadať od kupujúceho autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Pokiaľ predávajúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, objednávka sa považuje za neplatnú.

c) Ak je medzi účastníkmi uzavretá dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzavretú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

d) Stáli zákazníci, s ktorými je uzavretá písomná kúpna zmluva, požívajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkané predávajúcim po uzavretí zmluvy na jeho internetovej stránke.

5. Cena a platba

Ponukové ceny uvedené na webových stránkach promotextile.cz sú platné v okamihu objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny cien v prípade zmeny výmenných kurzov, výrazného nárastu inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena sa bude považovať za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo po uhradení v hotovosti v pokladnici predávajúceho. V prípade nedodržania ktorejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej sumy vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne aj daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim v zásade možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru sa pripočítava cena dopravy.

Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ sa v zmluve nestanoví inak.

Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar na určitom mieste, dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu kupujúcemu, pokiaľ sa v zmluve stanovuje odoslanie tovaru predávajúcim.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa prijatia záväznej objednávky za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné na včasné vybavenie dodávky. Objednaný tovar sa vyrába na zákazku, obvyklá dodacia lehota je 14 dní. Dodacia lehota sa primerane okolnostíam predĺži, pokiaľ je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Niektorí výrobcovia ale neoznamujú včas výpadok výroby či oneskorenie dodávok. Pokiaľ ide o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. Dodacia lehota sa považuje za splnenú, pokiaľ bude tovar pripravený v mieste plnenia na odovzdanie najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný odoslať tovar odberateľovi (odovzdať na prepravu prvému prepravcovi) do 30 kalendárnych dní, je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom na aktuálnu objednávku – kúpnu zmluvu na jeho účet.

7. Dopravné podmienky, poštovné

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:
PPL                                         91 Kč
Česká pošta – dobierka            95 Kč
DHL dobierka                            5 EUR

Dodacia lehota je do 3 pracovných dní od odovzdania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne ich oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú potom priložené v označenom balíku.

8. Záruka, servis

Záručná lehota začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo pri predaji konečnému používateľovi. Predávajúci poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávky. Tovar sa dodáva so zárukou 24 mesiacov. V prípade, že kupujúci zistí pri prevzatí tovaru nedostatky, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučenou zásielkou, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, opis nedostatku a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní odo dňa jej prijatia.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (pokiaľ je písomne uzavretá rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. V prípade, že odošle objednávku po dni, v ktorý došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú prepravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako ako aj výšku ceny objednaného tovaru platnú v deň odoslania objednávky (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Kupujúci je neodvolateľne viazaný odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) počas obdobia stanoveného na dodanie tovaru. Účastníci sa dohodli, že ak nie je v podmienkach výslovne stanovené inak, zmluvný vzťah sa riadi právom Českej republiky a prípadné spory budú riešiť príslušné súdy Českej republiky.